Податоци за подигање пратка

Податоци за најавата
Испраќач
  За датум:
v
Физичко/Правно лице
   Град  Населба

Примач
Физичко/Правно лице
 Град  Населба           
                                                                                                                                      
       cm kg