Превозница

Податоци за превозницата
Испраќа   Физичко/Правно лице
Град                   Населба                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Прима     Физичко/Правно лице
Град                   Населба                                                                                                                                       За датум:                                                                                                                                                                                                                                                                                 
v
     
                   
                     
    Плаќа     
          Провизија за откуп(трошоци)
              
                  
  
Испечатете 3 копии од превозницата